Algemene voorwaarden

1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Stenen en Tegels B.V, hierna genoemd opdrachtnemer, afgesloten leveringsovereenkomsten. Afwijkingen hiervan of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze van geval tot geval uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2
Degene met wie opdrachtnemer, een leveringsovereenkomst sluit, hierna genoemd koper, wordt geacht deze voorwaarden te hebben ingezien en aanvaard.

1.3
Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

1.4
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.1
Alle aanbiedingen c.q. offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten.

2.2
Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door koper aanvaard, dan heeft opdrachtnemer het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.3.
Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.4
Alle offertes of aanbiedingen zijn inclusief omzetbelasting.

3.1
Indien de koper de opdracht aan opdrachtnemer annuleert, is hij verplicht opdrachtnemer schadeloos te stellen door betaling van de door opdrachtnemer reeds gemaakte kosten.

3.2
Zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer mogen de goederen niet aan opdrachtnemer teruggestuurd worden. Eventuele kosten en risico van retourzending komen voor rekening van de koper.

3.3
Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden indien:
– De koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– De koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– Indien door de vertraging aan de zijde van de koper niet langer van opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

3.4
Indien de ontbinding aan de koper toerekenbaar is, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

3.5
Indien de opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daarop door enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

3.6
In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van opdrachtnemer op koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

3.7
Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de koper het recht om de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. Koper krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van de koper thuis naar de opdrachtnemer zijn voor eigen rekening. Indien er gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de opdrachtnemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@stenenentegels.nl. Opdrachtnemer zal vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van de retourzending terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

4.1
Indien niet anders is overeengekomen of uitdrukkelijk vermeld gelden de prijzen inclusief BTW. Prijswijzigingen en typfouten zijn voorbehouden. Prijzen zijn exclusief transportkosten tenzij is aangegeven dat deze inclusief zijn.

5.1
Iedere na de datum van de offerte of prijsopgave van opdrachtnemer optredende of doorwerkende verhoging van enige de kostprijs beïnvloedende prijsfactor geeft opdrachtnemer tot aan de datum van het tekenen van de orderbevestiging door de koper het recht de met opdrachtnemer overeengekomen prijs van de door haar te leveren goederen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van eventueel ter zake geldende wettelijke voorschriften. Nieuwe prijzen zullen worden meegedeeld aan koper.

5.2
Iedere na de datum van ontvangst van de door koper ontvangen orderbevestiging van opdrachtnemer optredende of doorwerkende verhoging van enige de kostprijs beïnvloedende prijsfactor betrekking hebbende op de voor productie noodzakelijke grondstoffen geeft opdrachtnemer het recht de met opdrachtnemer overeengekomen prijs van de door haar te leveren eindproducten dienovereenkomstig redelijkerwijs te verhogen, een en ander met inachtneming vaneventueel ter zake geldende wettelijke voorschriften. Dit artikel betreft uitsluitend inkoopsprijzen van grondstoffen betrokken van derden waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen.

5.3
In geval van een prijsverhoging zoals genoemd onder 5.2 zullen de nieuwe prijzen worden verteld aan de koper, die dan gerechtigd zal zijn de koopovereenkomst te annuleren per aangetekend schrijven binnen 14 dagen volgend op de mededeling van de prijsverhoging, zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. Indien de koper binnen deze termijn de overeenkomst niet heeft opgezegd, wordt hij geacht akkoord te gaan met de verhoogde prijzen.

6.1
Betaling van de koopprijs is voor levering van de goederen verschuldigd. Indien de zending af fabriek geleverd wordt, dient de volledige koopprijs voldaan te zijn alvorens bezorging mogelijk is.

6.2
Betaling achteraf is mogelijk indien de goederen worden opgehaald bij de vestiging en direct worden afgerekend, contant of met PIN betaling.

6.3
Bij nalatigheid in de betaling is de koper in verzuim en is opdrachtnemer gerechtigd hem zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst voor het nog verschuldigde bedrag een rente te berekenen, welke gelijk is aan 2% cumulatief per maand van het verschuldigde bedrag. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6.4
Behalve de koopsom met de hiervoor omschreven rente is opdrachtnemer gerechtigd van de koper te vorderen alle buitengerechtelijke kosten, die door de niet- betaling van de koper zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door koper verschuldigd in ieder geval, waarin opdrachtnemer zich voor de invordering van hulp van een derde heeft verzekerd. Deze buitengerechtelijke kosten worden geacht door partijen te zijn vastgesteld op minimaal 15% + BTW van de hoofdsom, met een minimum van €. 750,00.

6.5
Indien de koper zijn verplichtingen op grond van enige overeenkomst met opdrachtnemer niet nakomt mag opdrachtnemer de nakoming van haar verplichtingen opschorten.

6.6
Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde.

6.7
Alle door gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de koper alle verplichtingen uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

6.8
Voor het geval opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan opdrachtnemer en door opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.

7.1
De datum van levering (binnen 5 werkdagen na betaling) wordt in overleg vastgesteld.

7.2
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het wettelijk bepaald dat de koper de koop kosteloos en zonder ingebrekestelling mag ontbinden indien niet geleverd wordt binnen 30 dagen. Uitzonderingen hierop kunnen zijn in geval van grote opdrachten of piekseizoen drukte. In geval de levertijd afwijkt van de standaard wordt u hiervan op de hoogte gesteld bij de opdrachtbevestiging.

7.3
Alle bestellingen worden bezorgd, afhalen is  mogelijk indien op voorraad. Voor bezorging worden bezorgkosten in rekening gebracht. Leveren van goederen is slechts gratis bij bepaalde aanbiedingen wanneer opdrachtnemer dat aangeeft.

7.4
Wanneer een koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt mag opdrachtnemer de nakoming van haar levering opschorten.

7.5
Bij levering wordt door opdrachtnemer een afleveringsbon verstrekt waarop hoeveelheid, soort en eventueel kwaliteit zijn gespecificeerd. De koper dient deze bon voor ontvangst te tekenen.

7.6
De opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor gebreken en tekorten indien deze dadelijk bij aflevering door de koper op de afleveringsbon worden vermeld.

7.7
In afwijking op het voorgaande lid worden klachten omtrend verborgen gebreken van nog niet verwerkte materialen waarvan binnen vier weken na aflevering schriftelijk mededeling wordt gedaan, door opdrachtnemer nog in behandeling genomen.

7.8
Voor zover de opdrachtnemer op de materialen een garantie heeft verstrekt, zullen voor alle tijdens de garantieperiode aan materialen opgetreden gebreken, vervangende materialen worden geleverd, mits de koper het gebrek aannemelijk heeft gemaakt.

7.9
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben in overeenstemming met het bepaalde in artikel 6.

8.1
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige (in)directe schade van opdrachtgever, producent of derden waaronder medebegrepen gevolgschade.

8.2
De goederen van de opdrachtnemer voldoen aan de Europese Norm NEN-EN 1338. (BRL 2312). Alle producten voldoen dan ook automatisch aan het Bouwstoffenbesluit. De opdrachtnemer kan niet garanderen dat er enige afwijkingen in de kleuren en formaten zitten. Uitgezonderd het B-kwalieit assortiment (aangegeven).

9.1
Iedere levering is te beschouwen als op zichzelf staand, zodat reclames op een bepaalde levering betrekking hebbende geen invloed kunnen uitoefenen op welke andere levering en/of daaruit voortvloeiende verbindingen dan ook.

9.2
De verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor gebreken en tekorten indien deze dadelijk bij aflevering door de koper op de afleveringsbon worden vermeld.

9.3
Reclames, welke later dan 14 dagen na de leverdatum binnenkomen, kunnen niet meer in behandeling genomen worden.

9.4
Opdrachtnemer beslist of de goederen ten aanzien waarvan een reclame gegrond is bevonden zullen worden vervangen of gerepareerd.

9.5
Op nakomende productie-effecten zoals kalkuitbloei (witte uitslag)/kleurverdieper (blauw) kunnen geen reclames worden geëist. Deze processen lossen zichzelf op.

9.6
Indien de koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van eventueel overigens bestelde zaken.

9.7
Voor zover de verkoper op de materialen een garantie heeft verstrekt, zullen voor alle tijdens de garantieperiode aan materialen opgetreden gebreken, vervangende materialen worden geleverd, mits de koper het gebrek aannemelijk heeft gemaakt.

9.8
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de koper.

9.9
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben in overeenstemming met het bepaalde in artikel 6.

9.10
Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Binnen onze klachtenregeling bieden verwijzen wij u graag door naar onze klachtenpagina.

10.1
Aangezien het beleid van opdrachtnemer gericht is op voortdurende verbetering van haar goederen, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor haar producten te wijzigen, wanneer zij dat gerechtvaardigd of noodzakelijk acht. Opdrachtnemer is niet gehouden precies hetzelfde product te leveren in geval van bijbestellingen van goederen.

11.1
Indien opdrachtnemer door overmacht niet kan leveren (elke omstandigheid welke opdrachtnemer in redelijkheid niet kan worden toegerekend, zoals stakingen, natuurgeweld of doordat de leverancier van opdrachtnemer het desbetreffende (half)fabrikaat niet of niet langer levert) dan wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden indien de toestand van overmacht blijvend is. Daaronder begrepen overmacht die tijdelijk is doch waarvan vast staat dat die langer is dan 60 dagen zal duren of welke in feite langer dan 60 dagen heeft geduurd.

11.2
In andere gevallen van tijdelijke overmacht blijft de overeenkomst van kracht doch worden de verplichtingen van partijen opgeschort totdat de toestand van overmacht ophoudt te bestaan.

11.3
Wanneer opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. De koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst en in overeenstemming met artikel 6.

12.1
De persoonsgegevens die worden vermeld op de orderbevestiging/bestelformulier/factuur, dan wel door de verkoper zijn verkregen via dienstverlening, worden opgenomen in de persoonsregistratie die het bedrijf van haar klanten heeft.

12.2
Persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt of voor andere (commerciële) doeleinden worden gebruikt dan die doeleinden die dienstig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

12.3
Persoonsgegevens worden bewaard om koper optimaal te voorzien van actuele productinformatie tot aan levering van de bestelde goederen en om eventuele garantieverplichtingen na te komen.

13.1
Voor beslechting van de in dit artikel bedoelde geschillen doen partijen afstand van hun recht deze aan de gewone rechter voor te leggen, behoudens ingeval van conservatoirmaatregelen en voorzieningen om deze in stand te houden.

13.2
Alle geschillen, welke ook daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd die tussen koper en verkoper i.v.m. de aanbieding of koopovereenkomst mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage in overeenstemming met het Reglement van het Arbitrage Instituut Bouwstoffen (A.I.B.S.) zoals dat Reglement luidt op het tijdstip, waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt.

13.3
In afwijking van het voorgaande lid kunnen geschillen die op grond van het gevorderde bedrag tot de competentie van de kantonrechter behoren, ter keuze van de meest gerede partij ter beslechting aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.